ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 1 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 150,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 240,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 380,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 3 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 420,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 690,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 1,080,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 6 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 780,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 1,320,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 2,040,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 12 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 1,440,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 2,400,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 3,840,000 ກີບ
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ແມ່ນອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ, ຊີ່ງມີຄຸນລັກສະນະພິເສດຄື:
- ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃນເວລາດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີສັນຍານລົບກວນກັນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ
- ລູກຄ້າສາມາດເລືອກ ຄວາມໄວຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ໄດ້ຕາມຄວາມເຫມາະສົມຂອງຕົນເອງ ໄດ້ເຊ່ັ່ນ: 512/256kbps, 1 Mbps, 2 Mbps.

ເອກະສານໃນການສະໝັກ
- ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ສາມາດ Download ໃບ​ສະໝັກ (Application Form) ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຫ້ບໍລິການ​ກ່ອນສະໝັກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ ສາມາດ​ສະໝັກ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້ ລາວ​ ໂທລະ​ຄົມ ​ຍິນດີ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ໃຫ້ບໍລິການ. ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງ​ອັດຕາ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ແມ່ນ ​ສາມາດ​ອ່ານ​ໄດ້​ທີ່​ໃບ Preregistration Form.

ເອກະສານ​ເພີ່ມມີດັ່ງນີ້:
- 1. ສະໝັກໃນນາມສ່ວນບຸກຄົນ (ຄົນລາວ): ສຳເນົາ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ສຳເນົາ ບັດປະຊາຊົນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
- 2. ສະໝັກໃນນາມບໍລິສັດ: ສຳເນົາ ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສຳເນົາ ໃບເສຍອາກອນ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ໃບສະເໜີ.
- 3. ສະໝັກໃນນາມ ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ: ໃບຄຳຮ້ອງ.
- 4. ສະໝັກໃນນາມຄົນຕ່າງປະເທດ: ສຳເນົາ Passport, ເຊັນຢັ້ງຢືນໃບຄ້ຳປະກັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ.


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0