Promotion
Easy Package
ແພັກເກັດ 5 5,000 ກີບ/1 GB 24 ຊົ່ວໂມງ
ແພັກເກັດ 10 10,000 ກີບ/1.5 GB 7 ມື້
ແພັກເກັດ 6 50,000 ກີບ/7 GB 30 ມື້
ແພັກເກັດ 57 10,000 ກີບ/5 GB 3 ມື້
ແພັກເກັດ 58 25,000 ກີບ/7 GB 7 ມື້
ໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຈຳກັດ
ແພັກເກັດ 11 150,000 ກີບ/Non-stop 25 GB 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 12 250,000 ກີບ/Non-stop 60 GB 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 13 750,000 ກີບ/Non-stop 93 GB 90 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 14 1,500,000 ກີບ/Non-stop 189 GB 180 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 15 3,000,000 ກີບ/Non-stop 390 GB 365 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 21 50,000 ກີບ/10 GB ເພີ່ມ Data ແພັກເກັດ Non-Stop
ວິທີສະໝັກ
*131*ລະຫັດແພັກເກັດ# ໂທອອກ
ອີນເຕີເນັດ.. ບໍ່ມີສາຍ Sim net/HSPA (Mobile Broadband Technology) ອິດສະຫຼະພາບເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານ.. ຈະບໍ່ມີຄຳວ່າ " ຂີດຈຳກັດ "
- ເຊື່ອມຕໍ່ອີນເຕີເນັດ ໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ ທຸກທີ່ ທີ່ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ເຄືອຂ່າຍກວ້າງໄກ
- ຄວບຄຸມສັນຍານທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ
- ອຸປະກອນກະທັດຮັດ ພົກພາໄດ້ສະດວກດ້ວຍ USB Modem HSPA and Sim Card
- ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ.... 14.4Mbps


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0