Promotion
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນ 15,000 ກີບ/ເດືອນ
ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ນາທີ ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປນອກເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ນາທີ ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ລາຄາສະເພາະການໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ.
ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແມ່ນບໍລິການໃນລະບົບ Digital ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
- ໃຫ້ບໍລິການແບບໃຊ້ກ່ອນຈ່າຍຕາມຫລັງ
- ມີໃບແຈ້ງຫນີ້ຄ່າໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ ໃນທຸກໆເດືອນ
- ກໍລະນີຄ້າງຊໍາລະເກີນ 2 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ເລກຫມາຍຈະຖືກລະງັບການໃຊ້ບໍລິການ
- ອັດຕາຄ່າໂທ ແຕກຕ່າງກັນຕາມປະເພດການໂທ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ
- ສາມາດນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ Dial-up ແລະ ADSL (ຕ້ອງຍູ່ໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ)

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ
- 1. ເອກະສານ ສຳລັບການ​ຂໍ​ຕິດຕັ້ງ ​ໂທລະສັບຕັ້ງ​ໂຕະ ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ມີ:
- ບຸກຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ (ຄົນ​ລາວ) : ສຳ​ເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳ​ເນົາ​ສຳມະ​​ໂນ​ຄົວ ຫຼື ​ເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ນາຍບ້ານ.
- ນິຕິບຸກຄົນ : ​ໃບ​ສະ​ເໜີ/​ໃບ​ທະບຽນວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ເຊັນ ​ແລະ ປະ​ທັບ​ກາ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ກຽ່ວຂ້ອງ.
- 2. ການ​ຂຽນຂໍ້​ມູນ, ​ແຕ້ມ​ແຜນ​ທີ່​ບ່ອນ​ຕິດຕັ້ງ ​ໃນ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຈະ​ແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ຄົບ​ຖ້ວນ.
- 3. ຫຼັງຈາກ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ ​ໂທ​ແຈ້ງລາຄາ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ໃຫ້​​ເຂົ້າມາ​ຊຳລະ​ເງິນ, ພາຍ​ໃນ​ກຳນົດ 30 ວັນ, ຖ້າກາຍກຳນົດ​ເວລາ​ດັ່ງກ່າວ ຈະ​ຖື​ວ່າ​ທ່ານ​ສະຫຼະສິດ.
- 4. ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດຕັ້ງ​ແລ້ວ ​ຜູ້​ຈັບຈອງ​ໂທລະສັບ (​ເຈົ້າຂອງ​ໂທລະສັບ) ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ການຊຳລະ​ຄ່າ​ຊົມ​ໃຊ້​ໂທລະສັບ​ຄື:
- ຄ່​າເຊົ່າ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ຄ່າ​ໂທ (ທັງພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ) ​​​ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກຳນົດ​ເວລາ ​ແລະ ຕາມ​ລະບຽບການ​ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ.
- 5. ສວ່ນການ​ບໍລິການ​ຫຼັງການ​ຂາຍ​ຕ່າງໆ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຊຳລະໜີ້ຄ້າງ​ໃນ​ລະບົບ​ກ່ອນ ຈື່ງ​ສາມາດດຳ​ເນີນ​ການ​ຂໍປຽ່ນ​ແປງ​ຕ່າງໆ.

ບໍລິການ​ເສີມ ຂອງ ​ໂທລະສັບ​ຕັ້ງ​ໂຕະ
- ​ເປີດ IDD
- ເບີ​ແມ່​ເບີ​ລູກ Hunting Group
- ຫ້າມ​ໂທ​ອອກ Bar One Way
- ເປີດ​ໂທ​ອອກ​ຄືນ Unbar One Way
- ລັອກລະຫັດ​ຢູ່ໜ່ວຍ Password Lock
- ເປີດໂຊ​ເບີ Caller ID
- ໂອນ​ສາຍ Forwarding
- *ບໍລິການ​ຫຼັງການ​ຂາຍ
- ຍົກຍ້າຍ
- ປຽ່ນຊື່
- ປຽ່ນ​ເບີ​ໂທລະສັບ
- ປຽ່ນທີ່ຢູ່


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0