Promotion
ຮັບສາຍຈ່າຍແທນ
ຄ່າບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລະບົບຈະສະໝັກໃຫ້ທ່ານ AUTOເມື່ອມີການໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງໃນມື້ດຽວກັນ
ຄ່າສະມາຊິກ 70 ກີບ/ມື້ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນມື້
ຂໍເງິນຈາກຫມູ່
ຄ່າບໍລິການປາຍທາງ 100 ກີບ/ຄັ້ງ
ຂໍເງິນເບີທີ່ 3 ໂທຫາເບີປາຍທາງ
ຄ່າບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລະບົບຈະສະໝັກໃຫ້ທ່ານ AUTOເມື່ອມີການໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງໃນມື້ດຽວກັນ
ຄ່າສະມາຊິກ 70 ກີບ/ມື້ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນມື້
Happy Call
- ເປັນບໍລິການພິເສດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໂທອອກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າເບີຂອງທ່ານມູນຄ່າໂທຫມົດແລ້ວ ໂດຍບໍລິການນີ້ ລວມມີການຂໍໃຫ້ເບີປາຍທາງຈ່າຍຄ່າໂທໃຫ້, ຂໍມູນຄ່າໂທຈາກເບີປາຍທາງ ແລະ ຂໍໃຫ້ເບີປາຍທາງຈ່າຍຄ່າໂທໃຫ້ເວລາເຮົາໂທໄປຫາບຸກຄົນທີສາມ ເຊິ່ງບໍລິການນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່ໃນເວລາເລັ່ງດ່ວນ ຫລື ສຸກເສີນ

ວິທິການໃຊ້ບໍລິການ
- Collect Call (ປາຍທາງຈ່າຍແທນ) : ກົດ *5556*1# ແລ້ວໂທອອກ,ໃສ່ເບີປາຍທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍຈ່າຍ.
- Pay for Friend (ຂໍເງິນຈາກຫມູ່) : ກົດ *5556*2# ແລ້ວໂທອອກ ໃສ່ເບີປາຍທາງ ຕາມດ້ວຍເງິນທີ່ຮ້ອງຂໍ ແລະ ຊື່ຜູ້ຂໍ.
- Sponsor Me (ຂໍເງິນເບີທີ່ 3 ໂທຫາເບີປາຍທາງ) : ກົດ *5556*3# ແລ້ວໂທອອກ, ໃສ່ເບີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທຫາ ແລະ ເບີທີ່3 ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານ.

ວິທີການຍົກເລີກ
- ກະລຸນາຕິດຕໍ່ 101


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0