Promotion
ວິທີການນຳໃຊ້
* ເປີດໃຊ້ງານ
- iOS (iPhone) : Setting > Cellular > Cellular Data 'ON' > Data Roaming 'ON'
- Android (SAMSUNG) : Setting > More Networks > Mobile Networks > Data Roaming 'ON'
* ໂທຫາເບີປະເທດທີ່ທ່ານຢູ່
- ສາມາດກົດເບີໂທພາຍໃນຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້ເລີຍ ( ຕາມ File PDF )
* ໂທກັບປະເທດລາວ
- ກົດ +856 > 20(ເບີມືຖື) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
- ກົດ +856 > 21(ເບີຕັ້ງໂຕະ) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
- ກົດ +856 > 30(ເບີວິນໂຟນ) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
* ສອບຖາມຂໍ້ມູນ Call Center
- ກົດ +856-21-555555 > ໂທອອກ
ດາວໂຫລດ File PDF
.....
ບໍລິການ ໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (International Roaming Service: IR)
- IR ບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ ເປັນບໍລິການໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດນໍາເອົາໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຕ່າງປະເທດທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນໃນການເປີດໃຫ້ບໍລິການ IR ກັບ ລາວໂທລະຄົມ.
- ບໍລິການ IR ນີ້ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃຫ້ທ່ານ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງອົບອຸ່ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານທຸກເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ເລື່ອງສ່ວນຕົວດ້ວຍເບີມືຖື M Phone GSM ເຄື່ອງເດີມເບີເດີມ.

ການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້
- ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ.
- ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າເປີດຄັ້ງທໍາອິດ ຟຣີ.
- ທ່ານສາມາດເປີດບໍລິການ IR ພຽງຄັ້ງດຽວ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ.
- ສາມາດລະງັບໃຊ້ບໍລິການ IR ຊົ່ວຄາວໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ ໃນການເປີດນໍາໃຊ້ໃໝ່.

ເງືອນໄຂເພິ່ມເຕີມ
- *ການຈົດທະບຽນການນຳໃຊ້ໃນແຂວງໃດ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານປະກອບທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ລູກຄ້າໄດ້ພັກພາອາໄສຢູ່ທີ່ແຂວງນັ້ນເຊັ່ນ:
- ກໍລະນີລູກຄ້າພັກອາໃສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ອອກທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາ "ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່" (ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) ຈາກບ້ານທີ່ພັກອາໃສໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາປະກອບໃນການຈົດທະບຽນພ້ອມ.
- ກໍລະນີທີ່ຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການໃນແຂວງດຽວກັນ ກັບແຂວງທີ່ອອກເອກະສານປະກອບ ຖ້າຫາກທີ່ຢູ່ ບ້ານ ເມືອງ ທີ່ລະບຸໃນສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ ບໍ່ຕົງກັນ ແຕ່ຢູ່ແຂວງດຽວກັນ ກໍ່ຖືວ່າ ເອກະສານ ໃຊ້ການໄດ້


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0