Promotion
ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
ບໍລິການທີ່ສ້າງຄວາມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່ ກໍລະນີໂທມືຖືອອກນອກເຂດທີ່ມີສັນຍານ ຫລື ປິດເຄື່ອງ ຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງທັນທີວ່າມີເບີໃດແດ່ໂທເຂົ້າ ທັນທີທີ່ທ່ານເປີດເຄື່ອງ ຫລື ໂທລະສັບຢູ່ໃນເຂດມີສັນຍານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຫລື ຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ

ວິທີສະຫມັກ
- ຜ່ານ SMS: ພິມ 1 ສົ່ງໄປ 5005
- ຜ່ານ USSD: ກົດ *5005*1# ໂທອອກ
- ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ

ວິທີຍົກເລິກ
- ຜ່ານ SMS: ພິມ 0 ສົ່ງໄປ 5005
- ຜ່ານ USSD: ກົດ *5005*0# ໂທອອກ
- ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0